Dairy Derivatives

交易日期: 2018/02/21
该报告指
实时行情延迟20分钟

English

2018/09

合约代码 MKPFU18
合约交割月份 2018/09

买入期权/卖出期权

期权协议价格 期权种类 买方总量 买方出价 卖方出价 卖方总量 最新成交价 涨跌幅 前日结算价 开盘价 最高价 最低价 成交量 更新时间 前日持仓量
4.50 CALL - - - - - - 2.00 - - - - - -
4.50 PUT - - - - - - 0.01 - - - - - -
4.60 CALL - - - - - - 1.90 - - - - - -
4.60 PUT - - - - - - 0.01 - - - - - -
4.70 CALL - - - - - - 1.80 - - - - - -
4.70 PUT - - - - - - 0.01 - - - - - -
4.80 CALL - - - - - - 1.70 - - - - - -
4.80 PUT - - - - - - 0.01 - - - - - -
4.90 CALL - - - - - - 1.60 - - - - - -
4.90 PUT - - - - - - 0.01 - - - - - -
5.00 CALL - - - - - - 1.50 - - - - - -
5.00 PUT - - - - - - 0.01 - - - - - -
5.10 CALL - - - - - - 1.40 - - - - - -
5.10 PUT - - - - - - 0.01 - - - - - -
5.20 CALL - - - - - - 1.30 - - - - - -
5.20 PUT - - - - - - 0.01 - - - - - -
5.30 CALL - - - - - - 1.20 - - - - - -
5.30 PUT - - - - - - 0.01 - - - - - -
5.40 CALL - - - - - - 1.10 - - - - - -
5.40 PUT - - - - - - 0.01 - - - - 13/03/2017 1
5.50 CALL - - - - - - 1.00 - - - - - -
5.50 PUT - - - - - - 0.01 - - - - - -
5.60 CALL - - - - - - 0.91 - - - - - -
5.60 PUT - - - - - - 0.02 - - - - 31/01/2017 10
5.70 CALL - - - - - - 0.82 - - - - - -
5.70 PUT - - - - - - 0.03 - - - - - -
5.80 CALL - - - - - - 0.73 - - - - - -
5.80 PUT - - - - - - 0.04 - - - - - -
5.90 CALL - - - - - - 0.64 - - - - 13/03/2017 1
5.90 PUT - - - - - - 0.05 - - - - - -
6.00 CALL - - - - - - 0.57 - - - - - -
6.00 PUT - - - - - - 0.07 - - - - 03/07/2017 75
6.10 CALL - - - - - - 0.49 - - - - 30/03/2017 20
6.10 PUT - - - - - - 0.10 - - - - 14/07/2017 60
6.20 CALL - - - - - - 0.42 - - - - - -
6.20 PUT - - - - - - 0.13 - - - - - -
6.30 CALL - - - - - - 0.36 - - - - - -
6.30 PUT - - - - - - 0.16 - - - - 19/09/2017 35
6.40 CALL - - - - - - 0.30 - - - - - -
6.40 PUT - - - - - - 0.20 - - - - - -
6.50 CALL - - - - - - 0.23 - - - - - -
6.50 PUT - - - - - - 0.23 - - - - 23/08/2017 20
6.60 CALL - - - - - - 0.19 - - - - - -
6.60 PUT - - - - - - 0.29 - - - - 19/09/2017 50
6.70 CALL - - - - - - 0.15 - - - - - -
6.70 PUT - - - - - - 0.35 - - - - - -
6.80 CALL - - - - - - 0.10 - - - - 04/07/2017 75
6.80 PUT - - - - - - 0.40 - - - - - -
6.90 CALL - - - - - - 0.08 - - - - 19/09/2017 75
6.90 PUT - - - - - - 0.47 - - - - - -
7.00 CALL - - - - - - 0.06 - - - - 23/08/2017 30
7.00 PUT - - - - - - 0.55 - - - - - -
7.10 CALL - - - - - - 0.04 - - - - 31/07/2017 10
7.10 PUT - - - - - - 0.63 - - - - - -
7.20 CALL - - - - - - 0.03 - - - - - -
7.20 PUT - - - - - - 0.72 - - - - - -
7.30 CALL - - - - - - 0.02 - - - - - -
7.30 PUT - - - - - - 0.81 - - - - - -
7.40 CALL - - - - - - 0.01 - - - - - -
7.40 PUT - - - - - - 0.90 - - - - - -
7.50 CALL - - - - - - 0.01 - - - - - -
7.50 PUT - - - - - - 1.00 - - - - - -
7.60 CALL - - - - - - 0.01 - - - - - -
7.60 PUT - - - - - - 1.10 - - - - - -
7.70 CALL - - - - - - 0.01 - - - - - -
7.70 PUT - - - - - - 1.20 - - - - - -
7.80 CALL - - - - - - 0.01 - - - - - -
7.80 PUT - - - - - - 1.30 - - - - - -
7.90 CALL - - - - - - 0.01 - - - - - -
7.90 PUT - - - - - - 1.40 - - - - - -
8.00 CALL - - - - - - 0.01 - - - - - -
8.00 PUT - - - - - - 1.50 - - - - - -
8.10 CALL - - - - - - 0.01 - - - - - -
8.10 PUT - - - - - - 1.60 - - - - - -
8.20 CALL - - - - - - 0.01 - - - - - -
8.20 PUT - - - - - - 1.70 - - - - - -
8.30 CALL - - - - - - 0.01 - - - - - -
8.30 PUT - - - - - - 1.80 - - - - - -
8.40 CALL - - - - - - 0.01 - - - - - -
8.40 PUT - - - - - - 1.90 - - - - - -
8.50 CALL - - - - - - 0.01 - - - - - -
8.50 PUT - - - - - - 2.00 - - - - - -