Dairy Derivatives

交易日期: 2018/03/21
报告注释
实时行情延迟20分钟

English
合约代码 合约交割月份 买方总量 买方出价 卖方出价 卖方总量 最新成交价 涨跌幅 前日结算价 开盘价 最高价 最低价 成交量 更新时间 前日持仓量
MKPFU18 2018/09 5 6.52 6.56 10 6.55 0.06 6.49 6.54 6.55 6.54 29 2018/03/21 09:22:37 5124
MKPFU19 2019/09 2 6.02 6.10 10 - - 6.02 - - - - 2018/03/21 11:39:06 1089
MKPFU20 2020/09 - - - - - - 6.05 - - - - - -

若需详情请致电 +0064 9 309 3672 或发邮件 dairyfutures@nzx.com

若有与买卖合约相关的疑问,请联系新西兰证交所市场监察部 +0064 4 495 2829